Regulamin

Regulamin sklepu internetowego www.h-design.pl z dnia 25.05.2018

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1 Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Konsument - oznacza osobę fizyczną spełniającą kryteria wskazane w art. 22[1] Kodeksu Cywilnego - osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

3. Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

4. Regulamin - niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.h-design.pl;

5. Sklep internetowy (Sklep) - serwis internetowy dostępny pod www.h-design.pl, za pośrednictwem którego można składać Zamówienia;

6. Towar - produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

7. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy podmiotem prowadzącym sklep internetowytj. firmą ARCHIZONA Sp. z o.o. a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

8. Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

10. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.h-design.pl

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Sklep internetowy, działający pod adresem www.h-design.pl, prowadzony jest przez ARCHIZONA Sp. z o.o. z siedzibą w Ligocie, kod pocztowy 43-518, ul. Włościańska 4, NIP: 9372737925, REGON: 389942953, telefony kontaktowe +48 33 307 05 82 i +48 668 581 537 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora), adres email do kontaktu: sklep@h-design.pl, wpisana do CENTRALNEJ INFORMACJI KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Bielsko-Biała, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000921701.

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności [w zależności od dostępnych możliwości]:
a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;
c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
d) zasady zawierania umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

2.5. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
a) Internet Explorer w wersji 7 lub nowszej

2.6. W celu korzystania ze Sklepu internetowego, Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.

2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa prowadzący sklep zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które nie ukończyły wieku 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego na stronie głównej serwisu https://www.h-design.pl/regulamin-zakupow oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1 Korzystanie ze sklepu internetowego może odbywać się bez lub z rejestracją Klienta w Sklepie

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe

3.4. Sklep może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Klient:

a) podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające sprzedawcę w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b) dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów Sklepu internetowego,

c) dopuścił się innych zachowań niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzących w dobre imię [Nazwa sklepu].

3.5. Osoba, która z przyczyn wskazanych powyżej została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, nie może dokonać ponownej rejestracji bez uprzedniej zgody Sklepu.

3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych przetwarzanych w związku ze świadczonymi w ramach serwisu Sklepu internetowego usługami, podejmujemy niezbędne środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania Państwa danych i przysługujących Państwu uprawnień znajdują się w naszej polityce prywatności.

3.7. Klient zobowiązany jest do:
a) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
b) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
c) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
d) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam).

IV. Procedura zawarcia umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.h-design.pl i dokonać wyboru Towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane na stronie Sklepu komunikaty i informacje.

4.2. Wybór zamawianych Towarów dokonywany jest poprzez ich dodanie do koszyka zakupowego dostępnego na stronie Sklepu.

4.3. W trakcie składania Zamówienia - do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam i płacę" na stronie z podsumowaniem zamówienia - Klient sklepu ma możliwość zmiany wybranego Towaru oraz modyfikacji wprowadzonych danych. W tym celu należy użyć przycisku "Zmień" i postępować zgodnie z wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
a) przedmiotu zamówienia,
b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
c) wybranej metody płatności,
d) wybranego sposobu dostawy,
e) czasu dostawy, w przypadku produktów wykonywanych na indywidualne zamówienie, termin ten zostanie wyznaczony  po otrzymaniu wszelkich wymogów ze strony klienta, w takim przypadku informacja o czasie dostawy będzie podana klientowi najpóźniej do 24h od daty złożenia zamówienia. W przypadku, gdy podany termin nie będzie klientowi odpowiadał, ma on prawo zrezygnować ze złożonego zamówienia bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów
f) uwagi Klienta - jeśli takowe zostały wpisane

4.5 W celu wysłania Zamówienia konieczne jest podanie danych osobowych oznaczonych, jako obowiązkowe,  w tym także potwierdzenie zapoznania się z treścią Regulaminu oraz naciśnięcie przycisku "Zamawiam i płacę"

4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sklepem Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, która zawiera wszystkie istotne elementy zamówienia oraz potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji przez Sklep internetowy.

4.8 Sklep zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Zamówienia w przypadku braku dostępności towaru u dostawcy, o czym Sklep nie miał informacji w momencie złożenia zamówienia przez Klienta. Wpłacone przez Klienta środki pieniężne zostaną wówczas zwrócone na wskazany przez Klienta rachunek bankowy w ciągu 7 dni.

4.9 Zamówienie zostanie zrealizowane jeżeli zamówiony towar jest w magazynie Sklepu lub magazynie dostawcy. W przypadku braku towaru lub niedostępności części towarów objętych Zamówieniem, Klient jest informowany o stanie Zamówienia drogą mailową lub telefoniczną w terminie nie przekraczającym 2 dni roboczych od złożenia Zamówienia. W takim przypadku Klient zobowiązany jest podjąć decyzję o sposobie realizacji Zamówienia i anulować całość zamówienia lub jego część oraz poinformować Sklep o podjętej decyzji.

4.10 W przypadku jeżeli Klient dokonał zapłaty za towar, Sklep zwróci należność za niedostępny towar w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty anulowania Zamówienia. Klient może również podjąć decyzję o przeznaczeniu środków pieniężnych na poczet kolejnego Zamówienia.

4.11 W przypadku zamówień gdzie wymagana jest zaliczka Sklep przystąpi do realizacji zamówienia po zaksięgowaniu  zaliczki na koncie bankowym Sklepu. Jeśli Klient w czasie realizacji zamówienia zrezygnuje z zakupu, zaliczka jest zwracana na wskazane przez Klienta konto w ciągu 7 dni.

4.12 Jeśli faktura ma zostać wystawiona przez Sklep, należy podać wszystkie dane niezbędne do jej prawidłowego wystawienia, w szczególności nazwę podmiotu, dane oraz NIP. Dokonując zakupu w Sklepie Klient wyraża zgodę na wystawienie faktury bez podpisu.
4.13 Umowę traktuje się za zawartą z momentem odebrania przez Klienta zamówionego w Sklepie towaru.

4.14 Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

V. Dostawa

5.1. Dostawa Towarów nie jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską, spedycją, własnym transportem Sprzedawcy lub poprzez odbiór osobisty. Koszty dostawy zgodne są z cennikiem: https://www.h-design.pl/koszt-dostawy

Koszty dostawy zostaną doliczone do ceny produktu i wskazane w podsumowaniu Zamówienia.

5.3. Termin realizacji zamówienia i dostawy wynosi od 24h do 20 dni roboczych licząc od dnia złożenia Zamówienia w sklepie. Dokładny termin planowanej dostawy podany jest na karcie produktu. W przypadku produktów wykonywanych na zamówienie lub wymagających dłuższej procedury importowej, informacja taka podana jest na karcie produktu wraz z propozycją kontaktu Klienta ze Sprzedawcą w celu ustalenia dokładnego terminu dostawy, przed złożeniem zamówienia. Jeśli Klient nie skontaktuje się ze Sprzedawcą w celu uzyskania informacji o planowanym terminie dostawy, w przypadku braku takiej informacji na karcie produktu, to jest on informowany o dacie dostawy w ciągu 24h od złożenia zamówienia. W takich przypadkach, jeśli termin nie będzie Klientowi odpowiadał, ma on prawo anulować zamówienie bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów.

5.4. Dostęp do niniejszego Regulaminu można uzyskać w każdym czasie za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.h-design.pl. Można go również pobrać i sporządzić jego wydruk. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez ich przesłanie na wskazany w Zamówieniu adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia zamówienia wraz z fakturą VAT lub paragonem.

VI. Ceny, rabaty i metody płatności

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT.

6.3. W przypadku częściowego zwrotu zamówienia objętego rabatem cena produktu powraca do pierwotnej, a rabat ulega zniwelowaniu.

6.3. Zapłaty ceny można dokonać:

a) Przelewem na numer konta bankowego,

b) płatnością w systemie poprzez szybkie płatności Przelewy24.pl,

c) kartą płatniczą,

d) u kuriera "za pobraniem".

VII. Prawo odstąpienia od umowy

Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje ustawowe prawo odstąpienia od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia odebrania przez Klienta towaru.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
 
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Skutki odstąpienia od umowy w przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba ze wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

8.1. Sklep jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego. Mamy obowiązek dostarczać rzeczy wolne od wad.

8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw gwarantowanych ustawowo, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować:
• na piśmie na adres: HOME DESIGN 43-518 Ligota, ul. Włościańska 4
• za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@h-design.pl

W przypadku realizowania uprawnień z tytułu rękojmi, o ile uznamy to za niezbędne do rozpatrzenia reklamacji, zobowiązani są Państwo na nasz koszt dostarczyć wadliwy towar pod wskazany powyżej adres pocztowy. Zobowiązujemy się ustosunkować do każdej reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

8.3. Sklep nie jest producentem wszystkich dostępnych w Sklepie internetowym Towarów. Niektórzy producenci udzielają dodatkowych gwarancji na produkowane przez siebie produkty - szczegółowe warunki są wówczas określane w karcie gwarancyjnej (oświadczeniu gwarancyjnym) dołączanym do produktu. Producent może ponosić odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient niezależnie od uprawnień z tytułu ustawowej rękojmi może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień wynikających z ustawowych przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
 
IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1. ARCHIZONA Sp. z o.o. podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu internetowego, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym wszelkie zgłoszone nieprawidłowości.

9.2. Mogą Państwo w każdym czasie powiadomić nas o nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu prosimy zgłaszać drogą elektroniczną na adres: sklep@h-design.pl.

X. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

10.1. Informujemy, że Konsumentom przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Skorzystanie z nich ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.

• Konsument może zwrócić się z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich dotyczących zawartej Umowy sprzedaży do Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.).
• Konsument może również wystąpić z wnioskiem o rozpoznanie sporu dotyczącego zawartej Umowy sprzedaży przez stały sąd polubowny działający przy odpowiednim wojewódzkim inspektoracie Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.).
• Komisja Europejska udostępnia również platformę do internetowego rozstrzygania sporów między Konsumentami Przedsiębiorcami (platforma ODR). Jest ona dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

10.2. Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygania sporów konsumenckich w tym możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem internetowym: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

XI. Postanowienia końcowe

11.1 Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy ARCHIZONA Sp. z o.o. a Klientem, który jest Konsumentem, zostanie poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

11.2 Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy ARCHIZONA Sp. z o.o. a Klientem, który nie jest Konsumentem zostanie poddane sądowi właściwemu ze względu na naszą siedzibę.

11.3 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827). W przypadku jakichkolwiek sprzeczności niniejszego Regulaminu z prawami konsumenta i postanowieniami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów, zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl